fredag 8 juni 2018

Planen för småbarnspedagogik i vardagen

Skriven av Julia Grönvall
barnträdgårdslärare vid Tölö daghem

Det är en vanlig förmiddag hos Nyckelpigorna. Ungefär hälften av barnen sitter och äter frukost och resten droppar in längs förmiddagen. Efter frukost har ett barn ”tumistid” med sin egenvårdare. Tumistiderna är ett av våra sätt att jobba med barnets egen plan för småbarnspedagogik i praktiken. Tumistidens innehåll planeras utifrån barnets intressen och önskemål samt barnets behov och mål för verksamheten. Vi har t.ex. haft rörelsebanor, skapande lek, lek med handdockor, pusslat, diskuterat och busat tillsammans. Tumistiderna har uppskattats både av oss pedagoger och av barnen, av oss pedagoger speciellt därför för att fått syn på sidor hos barnet som vi inte sett tidigare. 

Efter tumistiden väljer barnen antingen att leka inne eller ute. Inomhus leker fyra barn med mig. Två barn pekar på målarbilden och uttrycker att de vill måla så de går och plockar åt sig målfärgerna från hyllan och tar åt sig ett papper i önskad färg. Vi funderar tillsammans över vad vi ännu behöver. ”Penslar, skålar och förkläden! Får vi ta en bil?” Nu kan målandet börja! Barnen hittar på olika sätt att måla på, roligast är att måla med fötterna.


Efter målandet vill barnen bygga koja. Det blir en lämplig stund för mig att ha en lekgrupp med 4 barn. Lekgruppen är ett annat arbetssätt som vi använder för att arbeta med barnets egen plan i vardagen. I lekgruppen har den vuxna en viktig roll i att berika och stödaleken.I leken får barnen öva på många olika färdigheter, t.ex. att benämna saker, dela med sig, hantera känslor eller använda lägesbegrepp, vilket stöder såväl det enskilda barnets växande och lärande i enlighet med den individuella planen för småbarnspedagogik, som det sociala samspelet inom lekgruppen. Fokuset beror alltså på vilka barn som leker och vad som står i barnets plan för småbarnspedagogik. Lekgruppens A och O är att den respekteras och inte avbryts av andra. Vi har tillsammans med barnen diskuterat om varför man inte får avbryta en lekgrupp. Barnen har själva efteråt börjat spärra av sina lekområden med stolar för att visa att detta är en lek som inte får bli avbruten. Med bl.a. dessa små saker försöker vi visa åt barnen att deras lek är viktig och värdefull.


Då vi började projektet hade vi genast en vision om vad vi vill förändra i våra lärmiljöer. Vi utgick från barnens intressen och diskuterade först med barnen om vad de skulle vilja ändra på. Vi har redan skapat mer utrymme för lek och rörelse med att flytta bort bänkar, placera om hyllor samt fått ribbstolar och en rutchbana inomhus. Att skapa miljöer som lockar till rörelse inomhus var vårt och barnens högsta önskemål. Vår vision har förändrats mycket sedan projektets början, fastän grundtanken varit densamma. På Tölö daghem har vi två småbarnsgrupper och tillsammans fyra rum till förfogande. Vi har planerat att de olika rummens tema är enligt de fem lärområden från grunderna för planen för småbarnspedagogik. Rummen indelas på följande sätt: språkets rika värld, mina många uttrycksformer, rörelserum och jag och min gemenskap. Eftersom vi har fyra rum blev det femte lärområdet ”jag utforskar min omgivning” lämplig att placera ut. Tidigare har vi haft två hemlekar, två billekar osv. men nu ändrar vi om så att t.ex. billek finns endast i ett av de fyra rummen. Detta möjliggör ledig yta för nya lekar och mångsidigare miljöer att utforska i.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar