fredag 16 mars 2018

Mera lek! - lekmiljöer

Lördagen 10.3 föreläste Ditte Winther-Lindqvist, dansk lektor i utvecklingspsykologi, på Sydkustens seminarium för personal inom småbarnspedagogik Mera lek! i Helsingfors. Hon talade bland annat om den pedagogiska och fysiska miljöns betydelse för leken och reflekterade kring saker som:


Vad kan känneteckna en kvalitativ lekmiljö?
-       Leken har tid att fördjupas, ju äldre barn desto längre tid.
-       Varierande möjligheter och teman för lek, ju äldre barn desto mer variation.
-       Barnen bjuder in de vuxna i leken och vet att de vuxna är tillgängliga för leken.
-       Vuxna svarar på barnens initiativ och tar även själva initiativ till lek.
-       Balans mellan fri lek och aktiviteter med vuxna (50/50)
-       Ett medvetet arbete med lek- och lärmiljö (arbetsfördelning, observation, arrangemang)


Skapandet av stimulerande lekmiljöer
Winther-Lindqvist menar att leken måste få vara en primär aktivitet för barnen istället för att vara något som sker mellan andra aktiviteter. Genom att erbjuda stimulerande miljöer för olika aktiviteter ger vi barnen bättre möjligheter att fördjupa och utvidga leken. Det handlar om en miljö där vi aktivt har funderat kring vilka material och redskap som erbjuds, att det finns utrymme och tid för leken osv. 


Vi kan stöda barnens lek på många olika sätt och en lekfull attityd hos vuxna uppmuntrar barn till lek. När en vuxen finns där och inspirerar och observerar leken förebyggs konflikter och genom interaktion med vuxna lär sig barnen de färdigheter de behöver för att leka tillsammans. Barn som inte leker kan behöva den vuxnas stöd i leken för att lära sig sociala spelregler, utveckla sin sociala kompetens eller för att samla erfarenheter och inspireras. För att underlätta just det presenterade Winther-Lindqvist det gemensamma lekmanuskriptet som beskrivs i korthet i kommande stycke.


Lekmanuskript
För att som vuxen hjälpa barn med i leken, stöda barnen i leken och för att bidra till att fördjupa och variera leken har ett lekmanuskript utarbetats i Danmark. Utgående från vad som intresserar barnen i gruppen gör personalen upp en ram för lekens handling, roller och repliker, rekvisita osv. som kan hjälpa barnens idéer och påhittande för att föra leken vidare. Ett försök till en översättning av det danska lekmanuskriptet hittas under fliken Material.
Källor: Ditte Winter-Lindqvists föreläsningsmaterial kompletterat med motsvarande material härifrån: http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Praesentationer/Konferencer/0-6_aarige_boerns_institutions-_og_hverdagsliv/Ditte_A._Winther-Lindqvist.pdf


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar