fredag 23 februari 2018

Vuxnas roll i den fria leken på dagis

De vuxnas roll i barnens lek kan vara många och det är också väldigt situationsbundet vilken roll som gynnar barnens lek mest precis där och då. Johnson, Christie och Wardle (2005) nämner sju olika vuxenroller och delar in dem i två huvudkategorier, möjliggörande och försvårande vuxenroller. Benämningarna för såväl roller som kategorier är fria översättningar från engelska.


Till de försvårande rollerna räknar Johnson m.fl. oinspireradregissör och omdirigent, medan de möjliggörande rollerna inkluderar åskådarescenansvarigmedspelare och lekledare. Att vara en möjliggörare för lek innebär att stödja och assistera barnen med målet att barnen, inte vuxna, bibehåller kontrollen över leken. Leken är på barnens villkor och den vuxna involverar sig endast på barnens (verbala eller icke-verbala) initiativ. Det är en balansgång som förutsätter lyhört observerande av de vuxna för att kunna avgöra när det är lämpligt och hur man på bästa sätt kan berika leken. I rätt läge kan vuxna genom sitt agerande uppmuntra barn att utveckla tankegångar, lösa problem eller hitta alternativa lösningar, medan samma agerande i en annan situation kan leda till att leken störs eller rent av avbryts. 


Förutom de vuxnas agerande så är det flera andra faktorer som kan fungera som möjliggörande eller försvårande i barnens lek. Det kan handla om lekro eller i vilken mån dagsrytmen på daghemmet ger möjlighet till eller försvårar för långvariga lekar, möjligheten att fortsätta med samma lek, vilka principer man har för undanstädande osv. I utgåvan Leikki astuu varpaille funderar man bland annat kring: 
- huruvida kreativiteten i leken ökar ifall man ser över regler och rutiner som kan försvåra leken...  
- hur man kan möjliggöra vuxnas deltagande i leken under dagens lopp... 
- om det finns tillräckligt med tid och rum för leken...
- är de vuxna villiga att frångå strikta vardagsrutiner...

Gå gärna in och läs mera: Leikki astuu varpaille

Källor:
Ivrendi (2017). Early childhood teachers’ roles in free play. Early Years; An International Research Journal.
Johnson, Christie & Wardle (2005). Play, Development, and Early Education. Boston, MA: Allyn and Bacon. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar